Organization commitee e-mail: ent@frtk.ru

Pozdeeva Alexandra
+7 (985) 416 4078 aleksa-pozdeeva@yandex.ru

Uzhinskaya Ludmila
+7(985) 922 7923, +7(925) 547 7996